Regulamin płatności online

Regulamin płatności za rezerwacje on-line za pośrednictwem serwisu internetowego

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:
Usługodawca – P.U.„REMIX „Emilia Rowińska z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Łąkowa 12,
NIP: 7180007868, REGON: 450214155.
będąca właścicielem serwisu www.domowespanie.pl i uprawniona do świadczenia Gościom
w zamian za ustalone wynagrodzenie, usług krótkotrwałego najmu Pokoi hotelowych.
Serwis – strona internetowa www.domowespanie.pl
Pokój – lokal o funkcji mieszkalnej opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.domowespanie.pl lub na stronie portali pomocniczych.
Rezerwacja on-line – rezerwacja dokonywana w serwisie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.domowespanie.pl silnika rezerwacyjnego.
Gość / klient – osoba fizyczna albo osoba prawna, korzystająca z Pokoju hotelowego na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy na czasowe korzystanie z Pokoju hotelowego.
przelewy24.pl – dane grupy „przelewy.24”: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł,
PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

§ 2
Postanowienia ogólne

1.Serwis internetowy umożliwia Gościom rezerwację pokoju hotelowego za pośrednictwem sieci Internet (online).
2. Usługodawca prowadzi działalność na terenie Polski, co nie wyklucza możliwości składania Zamówień przez Klientów zagranicznych.
3. Po kliknięciu na zamieszczoną na stronie serwisu internetowego ofertę noclegową, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę, gdzie będzie mógł zapoznać się ze szczegółami i zasadami rezerwacji.
4. Do korzystania ze serwis internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z serwisu internetowego lub jego części wynikającej z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

§ 3
Sposób i warunki składania zamówień.

Zawarcie umowy. anulowanie zamówienia
1. Gość może dokonać rezerwacji on-line przez wypełnienie odpowiedzniego formularza (wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji), który zawiera podstawowe dane:
a) imię i nazwisko bądź nazwę Klienta,
b) miejsce zamieszkania lub siedzibę Klienta,
c) adres e – mail,
d) numer telefonu.
2. W przypadku dokonywania płatności online, dane wskazane przez Gościa w formularzu rejestracji są automatycznie przekazywane do serwisu www.przelewy24.pl
3. Dane osobowe przekazane przez Klienta w związku ze złożeniem zamówienia przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
4. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) stosowanego od 25 maja 2018r, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Usługodawcy prawidłową realizację Zamówienia.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora rezerwacje@domowespanie.pl lub pisemnie na adres PU REMIX Emilia Rowińska ul.. Łąkowa 12, 18-400 Łomża.
6. Wszelkie wnioski w tym zakresie należy zgłaszać na adres administratora danych osobowych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4
Ceny, płatności i zwroty

1. cena za pokoje są cenami brutto
2. Po prawidłowym dokonaniu płatności Gość zostanie poinformowany o przyjęciu płatności drogą mailową.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta w formularzu są niepełne lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
3. Warunkiem otrzymania faktury jest przekazanie Usługodawcy przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia..
4. Płatności za rezerwację w ramach płatności online można dokonać według następującej metody:
poprzez internetowy przelew bankowy (lista banków dostępna na stronie www.przelewy24.pl).
5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin przelewy24 dostępny pod adresem: www.przelewy24.pl/regulamin
6. Po prawidłowym dokonaniu płatności Gość zostanie poinformowany o przyjęciu płatności drogą mailową.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta w formularzu są niepełne lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
8. Oferta jest zwrotna, o ile Gość dokona anulacji rezerwacji nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem pobytu, chyba że Gość wybrał opcję oferty bezzwrotnej.

&5
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania świadczonych Usług , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Internetowego. 3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sprzedawanych Usług Klient może zgłaszać pisemnie na adres: , P.U.”REMIX”Emilia Rowińska , ul. Łąkowa 12 18-400 Łomża lub mailowo pod adres rezerwacje@domowespanie.pl
3.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z otrzymaną usługą.
4.Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
5.. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres rezerwacje@domowespanie.pl. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. gdy dane podane przez Klienta w formularzu są niepełne lub gdy dane podane prze Klienta są nieprawidłowe.


§ 6
Pozostałe postanowienia

1. Skorzystanie z usług serwisu internetowego jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca będzie informować na stronie serwisu internetowego.
3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie i nie mają mocy wsteczne

&7
Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędz Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.2 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywiln Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę P.U.”REMIX”Emilia Rowińska .
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.