Regulamin obiektu

REGULAMIN OBIEKTU

 

1. Klienci zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i pożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy obiektu.
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów domu zawartych w regulaminie oraz zasad zarządzeń.
3. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.

4. Klienci domu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u gospodarza. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
5
. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego domu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
6
. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz.16.00 do godz.10.00 w dniu wyjazdu.
7
. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu.
8
. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. łaściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
9
. Klient domu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe  obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź gospodarzom domu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel.
10. Za pobyt psa w domu pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.


12. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kluczy) domu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

14
. W obiekcie zabronione jest:
-zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody gospodarza,
- zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami domu) w pokojach bez zgody gospodarza
- zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
- palenia tytoniu w pokojach,
Zachowanie gości i osób korzystających z usług domu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, gospodarz może odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
15
. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
16
. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia domu
bez zwrotów kosztów.
17
. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego
koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
18.
Regulamin podaje się do indywidualnego zapoznania przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej.
19
. Opłata za nocleg jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.