Title Image

REGULAMIN OBIEKTU

 1. Klienci zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i pożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy obiektu.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów domu zawartych w regulaminie oraz zasad zarządzeń.
  3. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu lub przelewem na konto bankowe w chwili rezerwacji.
 2. Klienci domu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u gospodarza. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
  5
  . Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego domu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
  6
  . W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz.16.00 do godz.10.00 w dniu wyjazdu.
  7
  . Najmując pokój gość określa czas swego pobytu.
  8
  . Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. łaściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
  9
  . Klient domu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe  obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź gospodarzom domu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel.
  10. Za pobyt psa w domu pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
  11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kluczy) domu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
   

  13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.14

  . W obiekcie zabronione jest:
  -zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody gospodarza,
  — zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami domu) w pokojach bez zgody gospodarza
  — zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
  — palenia tytoniu w pokojach,
  Zachowanie gości i osób korzystających z usług domu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, gospodarz może odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  15
  . Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  — będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  — które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
  16
  . Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia domu
  bez zwrotów kosztów.
  17
  . Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego
  koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
  18.
  Regulamin podaje się do indywidualnego  zapoznania przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej.
  19
  . Opłata za nocleg jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.