Title Image

Zasady zakwaterowania

Regulamin Rezerwacji — DomoweSpanie

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy krótkotrwałego najmu Pokoju hotelowego zawartej między Gościem a Usługodawcą.
2. W ramach umowy najmu Usługodawca zobowiązuje się przygotować oraz udostępnić Pokój hotelowy w uzgodnionym terminie, w zamian za ustalone wynagrodzenie.
3. Rezerwacji Pokoju można dokonywać na minimalny okres 1 (jednego) dnia, chyba że oferta w serwisie stanowi inaczej.
§2 Sposoby dokonywania rezerwacji
1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy najmu/Pokoju hotelowego zawartej między Gościem a Usługodawcą.
2. Rezerwacji Pokoju hotelowego Gość może dokonać w następujący sposób:
a. on-line poprzez silnik rezerwacyjny dostępny na stronie www.domowespanie.pl,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: rezerwacje@domowespanie.pl
c. telefonicznie pod numerem: +48 733 786 565,
d. osobiście w recepcji hotelowej, tzw. rezerwacja walk-in.
3. Rezerwację on-line albo rezerwację dokonaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji. Usługodawca nie wymaga wpłaty zadatku w celu potwierdzenia rezerwacji. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenia rezerwacji Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.
4. Rezerwację złożoną telefonicznie uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez Usługodawcę numeru potwierdzenia rezerwacji i z chwilą otrzymania przez Gościa na wskazany adres e-mail potwierdzenia rezerwacji. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji przez Gościa oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenia rezerwacji, Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.
§3 Opłaty i warunki płatności
1. Wysokość opłaty za zarezerwowany pobyt w Pokoju hotelowym jest każdorazowo podana na stronie internetowej http://domowespanie.pl ub na potwierdzeniu rezerwacji w przypadku dokonania jej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2. Opłaty brutto podane są w złotych polskich PLN
3. Opłata za wynajem obejmuje koszt pobytu w Pokoju hotelowym wskazanej w rezerwacji liczby osób.
4. Opłata za wynajem obejmuje usługi zgodnie z ofertą i nie obejmuje kosztów domówionych podczas pobytu usług dodatkowych.
5.  Podczas dokonywania rezerwacji Gość zobowiązany jest w zależności od oferty wpłacić Usługodawcy 100% wartości zarezerwowanego pobytu, o ile oferta Pokoju hotelowego nie stanowi inaczej.
6. Opłaty za zarezerwowany pobyt Gość dokonuje w momencie rezrwacji przez płątność on-line lub na miejscu gotówką lub kartą.
7. Oferta jest zwrotna, o ile Gość dokona anulacji rezerwacji nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem pobytu, chyba że Gość wybrał opcję oferty bezzwrotnej.
§4 Zmiana oraz anulowanie rezerwacji
1. Zmiana terminu rezerwacji lub kategorii Pokoju hotelowego jest możliwa wyłącznie pod warunkiem dostępności Pokoju hotelowego we wskazanym terminie oraz dokonania opłaty różnicy w cenie za pobyt, o ile taka występuje.
2. Zmiana rezerwacji przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się strajki, wojny, zamieszki, kataklizmy przyrody, zajęcie Pokoju hotelowego przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu oraz pozbawienie przez dostawcę mediów w Pokoju hotelowym tj. prądu, gazu, energii cieplnej lub wody. W takim wypadku Usługodawca zobowiązany jest zaproponować Gościom inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę za zarezerwowany pobyt.
3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności awarii w Pokoju hotelowym lub innego zdarzenia losowego Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia innego Pokoju hotelowego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego. W wypadku braku akceptacji Gościa za zmianę umowa ulega rozwiązaniu, a Usługodawca ma obowiązek zwrócić Gościowi wpłaconą przez niego opłatę za zarezerwowany pobyt.
§5 Pobyt
1. Pobyt  zaczyna się od godziny 16.00 do godziny 22.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Jeżeli moment zameldowania może nastąpić w innych godzinach prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów.
2. Zakończenie pobytu następuje w godznach 6.00-10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Gość zobowiązany jest zwrócić klucz do Pokoju w wyznaczonym do tego miejscu.
3. Goście zobowiązani są do przestrzegania godzin ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W obiekcie zabrione są wszelkie zachowania zakłócające ciszę.
4. Gość powinien zawiadomić Usługodawcę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pokoju hotelowego, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
6. Gość zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających wraz z nim w Pokoju hotelowym nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w serwisie lub na potwierdzeniu rezerwacji. Zaproszone osoby zobowiązane są do opuszczenia Pokoju hotelowego przed 22:00 lub zameldowania się w recepcji hotelowej.
7. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Pokoju hotelowym, chyba że w danym Pokoju hotelowym zwierzęta są akceptowane i uiścił opłatę za zwierzę.
8. Palenie w pokojach jest całkowicie zabronione.
9. W przypadku naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji Usługodawca ma prawo obciążyć Gościa wynagrodzeniem należnym za pobyt osoby niezgłoszonej, kosztami doprowadzenia Pokoju hotelowego do stanu pierwotnego.
10. W przypadku wyjątkowo rażącego naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami towarzyszącymi z Pokoju hotelowego.
11. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu Obiektu oraz zgadza się na naszą Politykę Prywatności.
§6 Reklamacje
1. Gość ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do właściwych przepisów prawa.
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemnie zgłoszenie na adres siedziby Usługodawcy.
3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres pocztowy lub pocztą elektroniczną.

Serwis – strona internetowa http://www.domowespanie.pl
Pokój – lokal o funkcji mieszkalnej opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.domowespanie.pl lub na stronie portali pomocniczych.
Rezerwacja on-line – rezerwacja dokonywana w serwisie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie http://www.domowespanie.pl silnika rezerwacyjnego.
Gość– osoba fizyczna albo osoba prawna, korzystająca z Pokoju hotelowego na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy na czasowe korzystanie z Pokoju hotelowego.
Usługodawca–P.U.”REMIX” Emilia Rowińska, 18-400 Łomża, ul. Łąkowa 12, będąca właścicielem serwisu http://www.domowespanie.pl i uprawniona do świadczenia Gościom, w zamian za ustalone wynagrodzenie, usług krótkotrwałego najmu Pokoi hotelowych.